ЈУ Позориште“Бора Станковић“ Врање

Бр. 351/2

В р а њ е

Од 03. 12 .2015. год.

 

На основу члана 14. став 5 Закона о заштити узбуњивача(Сл.гл.РС бр.128/2014) и члана 2. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за узбуњивање директор ЈУ Позориште„Бора Станковић“у Врању, дана 03. 12 ..2015. год. доноси следећу

 

О Д Л У К У

О именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем

 

Тачка 1.

За лице које је овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем одређујем Марију Ристић Златановић из Врањске бање, запослену на радном месту Референт за финансијско-рачуноводствене послове, контакт телефон 064/8207987.

Тачка 2.

У поступцима узбуњивања лице ће поступати у свему према одредбама Закона о заштити узбуњивача и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених и Правилника о поступку унутрашњег узбуњивања.

Тачка 3.

Ова одлука је сачињена у три истоветна примерка, од којих један примерак послодавац доставља именованом лицу, а два остају код послодавца.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

 

        Именовано лице                                                                                                                                                                     за Послодавца

Марија Ристић Златановић                                                                                                                                                           Срђан Јовановић

 

 

Позориште "Бора Станковић" задржава сва права на садржај.

Веб-сајт израдио "Релоад" - задржана сва права на прилагођени софтвер и дизајн.